ТӨВИЙН БҮСИЙН ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ТАРИФ

Эмзэг бүлгийн хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Бүсийн ялгаа Сарын хэрэглээ (кВт.ц) Тариф /НӨАТ-гүй/ (төг/кВт.ц) Тайлбар
1 Улаанбаатар хот 100 кВт.ц хүртэл
101 кВт.ц - аас дээш
60.08
81.18
-
2 Дархан хот, Эрдэнэт хот 75 кВт.ц хүртэл
76 кВт.ц - аас дээш
60.08
81.18
-
3 Бусад /1 ба 2 дугаар мөрнүүдэд орохгүй бүх аймаг, сум/ 50 кВт.ц хүртэл
51кВт.ц - аас дээш
60.08
81.18
-