ТӨВ, ӨМНӨД БҮСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно.
Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр
  Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
1.1 Энгийн тоолууртай Төг/кВт.ц 155.90
1.2 3 тарифт тоолууртай
a Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 155.90
б Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 276.00
в Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 77.10
2 Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага
2.1 Энгийн тоолууртай Төг/кВт.ц 140.59
2.2 3 тарифт тоолууртай
a Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.59
б Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 221.89
в Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19
2.3 “Цахилгаан тээвэр” ХК Төг/кВт.ц 89.19
3 Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг
3.1 10, 11, 12, 1, 2 ,3 дугаар саруудад
a Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.59
б Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19
3.2 4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад
a Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.59
б Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19


 

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:
Хэрэглэгчдийн ангилал Хэмжих нэгж Тариф /НӨАТ-гүй/
1 Энгийн тоолууртай
  Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
a Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц хүртэлх хэрэглээг Төг/кВт.ц 110.49
б Сарын нийт хэрэглээний 151 кВт.ц болон түүнээс дээшхи хэрэглээг Төг/кВт.ц 130.29
2 2 тарифт тоолууртай
a Өдрийн хэрэглээ /өглеөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 116.39
б Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06 00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19
3 Сарын суурь тариф Төг/сар 2000.00


 

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:
Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1 Айл өрх Төг/кВт.ц 350


 

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага Төг/кВт.ц 9000

 

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ДЭМЖИХ ТАРИФ

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифийг дараах байдлаар тогтооно:
Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1

Сэргээгдэх эрчим хүч

Төг/кВт.ц

23.79